RANK HOLDERS & GOLD MEDALISTS :

 1. Vijaylaxmi Sirigeri - 3rd Rank - April 1988
 2. Venkatesh Janadri - 3rd Rank - April 1989
 3. Kalpana Bhandarkar - 3rd Rank - April 1991
 4. Vijaya Bhaskar Reddy - 8th Rank - April 1994
 5. Ravishankar.M. - Gold Medal for securing highest marks in Income Tax at B.Com April-1989
 6. Ashwini Jagirdar - Gold Medal for securing highest marks in Prin. & Prac. of Auditing at B.Com April-2003
 7. Vijay Kumar Janadri - Gold Medal for securing highest marks in Income Tax at B.Com April-2003
 8. Pampapathi Channabasappa - 8th Rank - April 2005
 9. Srikanth Arlur - 6th Rank - April 2007
 10. Archana N G - Gold Medal for securing highest marks in Prin. & Pract. of Auditing at B.Com- April 2007
 11. Shailashree - 9th Rank - May 2009
 12. Ramesh Virupakshappa - 10th Rank - May 2009
 13. Chajjer Palak - 8th Rank - May 2011
 14. Bharati Basavaraj - 1st Rank - May 2015
 15. Aishwarya Shyavi - 2nd Rank - May 2015
 16. Laxmi Neelakantarao - 4th Rank - May 2016